luni, 5 mai 2014

”Hoinari prin Europa” 2014

CONCURS JUDEŢEAN DE GEOGRAFIE
Editia a V -a
9 MAI 2014
Organizatori:
prof. Giurcă Ramona Aurelia, Colegiul ”Stefan Odobleja ” Craiova
prof. Dr. Enculescu ,Liceul ”Charles Laugier ” Craiova
prof. Gheorghitoiu Maria, Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” Craiova
prof. Ionica Mihaela, Colegiul ”Stefan Odobleja ” Craiova
prof. Babalean Aurel , Colegiul ”Stefan Odobleja ” Craiova
Comisia judeţeană de organizare, desfăşurare şi evaluare a concursului:
 Inspector Şcolar General,
prof. Georgica BERCEA- FLOREA
 Inspector Educativ,
prof.Simona CHIRITA
 Inspector Geografie,
prof.dr.Frusina DEACONU
 Director Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
prof.Aurora SIMON
Prof. Ceucă-Diaconescu Monica, coord.proiecte si programe educative
Prof. Ramona Aurelia GIURCĂ ,Colegiul “Ştefan Odobleja “
 Director Liceul “ C harles Laugier” Craiova
prof. Iuliana GHEORGHE
Prof. dr. Mirela ENCULESCU , Liceul“ C harles Laugier”
 Director Liceul Teoretic“ Tudor Arghezi” Craiova
prof. Lucian Sandoi
prof. Gheorghitoiu Maria, Liceul Teoretic“ Tudor Arghezi”
- 3 -
Regulamentul concursului judetean
”Hoinari prin Europa”
I. ARGUMENT
Marcarea zilei de 9 Mai , Ziua Europei dorim sa o facem prin desfasurarea acestui concurs,
care urmareste atat cunostintele elevilor de liceu despre ceea ce inseamna Uniunea Europeana , dar si
constientizarea ca sportul este necesar pentru o dezvoltarea armoniasa a corpului si o viata sanatoasa.
In prezent, a fi cetatean cu drepturi depline a Uniunii Europene , ne obliga pe noi, cadrele
didactice sa educam elevii intr-un spirit al democratiei, sa –i constientizam de drepturile pe care le au
ca cetateni ai UE, dar si de responsabilitatile si indatoririle, fata de UE. Nu in ultimul rand, ca cetatean
a UE, putem calatori liber in orice tara membra a UE, de aceea consideram ca este necesar un bagaj de
cunostinte privind caracteriaticile fizico- geografice de ansamblu a tarilor membre dar si cele sociocultural
si economice.
II. OBIECTIVELE CONCURSULUI:
 Obiectivul general / scopul:
 Formarea personalitatii elevilor prin însuşirea de valori ale culturii naţionale si
europene
 Obiectivele specific proiectului:
 promovarea drepturilor omului, a egalitatii de sanse si a nediscriminarii;
 selectarea unui complex de noţiuni fundamentale necesare elevilor de liceu , despre valorile
europene
 cultivarea abilitaţilor de comunicare in relaţiile interpersonale;
 imbogatirea universului cunoaşterii elevilor, conform particularităţilor de vârsta ale acestora;
 dezvoltarea capacităţilor de investigaţie , informare şi transfer al cunoştinţelor;
- 4 -
 popularizarea demersurilor creative şi a rezultatelor pozitive obţinute în unităţile de învăţământ
 dezvoltarea sentimentului de asumare de responsabilităţi in diverse activităţi in care sunt
angrenaţi.
III. PROBELE CONCURSULUI
Concursul are doar probă practică: parcurgerea unui traseu şi îndeplinirea/realizarea sarcinilor
de lucru pe baza unor indicii primite de membrii echipajului în momentul începerii concursului.
IV. PARTICIPAREA LA CONCURS
IV. 1. COMPONENTA ECHIPAJULUI
La concurs se pot inscrie elevii din ciclul liceal, care deţin cunoştinţe despre Uniunea Europeană
şi conlucrează în echipă . Obligatoriu fiecare echipaj participant va avea în componenţa sa, 4 elevi .
IV. 2. INSCRIEREA LA CONCURS
Participarea la concurs a echipajelor pentru etapa judeţeană se va face pe baza următoarelor
documente:
- tabel nominal (clasa, data naşterii fiecărui elev), ANEXA 1, semnat şi ştampilat de directorul şcolii
şi de cadrul didactic îndrumător al echipajului trimis pe adresa ramona.alexandra@yahoo.com
(persoana de contact Giurca Ramona Aurelia) respectand perioada de inscriere 23 aprilie -2 mai
2014. După data de 2 mai 2014 nu se mai admit înscrieri
- avizul APT PENTRU EFORT FIZIC este obligatoriu pentru fiecare membru al echipajului în parte .
Îndrumătorul echipajului poartă întreaga răspundere privind exactitatea datelor înscrise în documente şi
corectitudinea participării la toate etape le concursului. Neprezentarea tuturor documentelor menţionate
va atrage după sine descalificarea echipajului.
- dovada depunerii taxei de participare , 20 lei/echipaj la orice sucursală C ECBank, în contul
RO60CECEDJ1108RON1101806, titular Giurca Ramona Aurelia. Suma fiind necesara pentru
tipărirea diplomelor, confecţionarea ecusoanelor etc.
IV.3. FORMAREA ECHIPAJELOR SI PREGATIREA ELEVILOR
Se realizează de către profesorul îndrumător. Pregătirea elevilor se face pe clase. Prin
- 5 -
testarea practica, se constituie echipajul clasei care va participa la etapa pe scoală. Echipajul
este format din 4 elevi. Pregătirea practica se asigura de către profesori. Echipajul câştigător la etapa pe
şcoală va participa la etapa judeţeană.
V. ORGANIZAREA CONCURSULUI
V. 1. NOTAREA
Constituirea comisiilor de organizare şi evaluare la cele două etape ale concursului se realizează în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare,
incluzând profesori care nu au elevi/rude participanţi în concurs.
Organizatorii concursului vor asigura, prin reprezentanţii lor, la toate etapele, elementele
organizatorice şi tehnice privind buna desfăşurare a concursurilor. Coordonarea concursului la etapa
judeţeană va fi asigurată de un juriu alcătuit din reprezentanţi ai I.S.J. Dolj (inspectorul de geografie),
directorul unitatii scolare organizatoare si profesori de geografie. (3-5 persoane).
Clasamentul se va întocmi in ordinea descrescătoare a punctajelor. Fiecare sarcina de lucru va fi
punctata dupa un barem prestabilit de organizatori. Punctajul maxim este de 100 de puncte. In cazul in
care exista medii egale , departajarea se face după timpul cel mai scurt în care s-a derulat concursul, iar
în cazul în care şi timpul este egal, prioritatea se va acorda echipajului cu media de vârsta cea mai
mica.
Juriul va aprecia si calitatea prestaţiei echipajelor, prezentarea in fata juriului, ţinuta, disciplina in
intervenţie, siguranţa deciziei si a activităţilor, corectitudinea raspunsurilor . Echipajele care
efectuează manevre greşite si care încalcă grav normele de protecţie a mediului sunt descalificate,
indiferent de restul prestaţiei.
V. 2. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile se vor acorda în conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a concursurilor şcolare, art. 47 şi 48. b. Toţi elevii participanţi si cadrele didactice
indrumatoare primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator si in funcţie
de posibilităţile financiare ale organizatorilor se mai pot acorda premii in obiecte.
- 6 -
VI. DESCRIEREA PROBEI DE CONCURS
Proba practica va cuprinde un exerciţiu de orientare geografica si de descoperire a unor
obiective geografice. Proba practica se desfasoara in aer liber, pe un traseu stabilit si marcat, cu o
lungime de 800m -1000m. Aceasta va fi executata de toţi membrii echipajului si va cuprinde
inclusiv descoperirea indiciilor si rezolvarea sarcinilor de la cele 3 popasuri ( sa raspunda la
intrebari legate de UE, realizarea unui puzzle, sa recunoasca personalitati europene dupa unele
indicii).
În fiecare popas vor fi observatori ai concursului care vor deţine plicurile cu
sarcini pentru fiecare echipaj. Aceşti observatori nu vor comunica deloc cu echipajele. Fiecare
echipaj va fi însoţit pe tot parcursul concursului de un observator delegat să-i filmeze pentru a
dovedi efectuarea corectă a sarcinilor.
Timp aproximativ de executare a probei de catre un echipaj este de 50 minute ( de la
momentul de START si pana la trecerea liniei de FINIS a ultimului membru din echipaj).
Însoţitorul de echipaj are dreptul de a asista la prestaţia propriului echipaj, cu interdicţia de
a interveni pe parcursul probei practice.
VII. DISPOZITII FINALE
In timpul desfăşurării concursului ,membrii echipajelor vor purta ecusoane cu emblema
concursului « HOINARI PRIN EUROPA ».
Echipajele care vor participa la etapele concursului vor fi însoţite de cadre didactice
coordonatoare pe tot parcursul călătoriei.
Cheltuielile pentru realizarea unor materiale de popularizare a concursului vor fi suportate de
organizatori.
VIII. INFORMAŢII UTILE :
Prof. Giurca Ramona Aurelia : 0740.49.43.46
Prof. dr. Enculescu Mirela : 0746.60.56.71
- 7 -
ANEXA 1.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
UNITATEA ŞCOLARĂ ……………………..
NR…………../……………….
TABEL NOMINAL CU MEMBRII
ECHIPAJULUI CALIFICAT IN ETAPA JUDETEANA A
CONCURSUL DE GEOGRAFIE “HOINARI PRIN EUROPA ”
MAI 2014
Numele
echipajului
NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE LEVILOR
CLASA DATA NAŞTERII
1.
2.
3.
4.
DIRECTOR : PROFESOR COORDONATOR:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu