luni, 5 mai 2014

Avem un singur Pamant - masa rotunda

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
- masă rotundă naţională-
- ediţia a III-a -
Acţiunea este avizată de C.C.D. Dolj şi inscrisă în CALENDARUL
ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE LA
NIVEL JUDEŢEAN/ INTERJUDEŢEAN / NAŢIONAL /INTERNAŢIONAL ÎN ANUL
ŞCOLAR 2013-2014, ÎN JUDEŢUL DOLJ , la poziţia 90.
 Numele instituţiei organizatoare
COLEGIUL „ŞTEFAN ODOBLEJA “CRAIOVA
 Date de contact instituţie (adresa, nr. de telefon/fax, e-mail, site)
STR.ELECTROPUTERE, NR.21, CRAIOVA / DOLJ
Nr. de telefon : 0351/461456 Fax : 0351/405657
Email: stefanodobleja_craiova@yahoo.com Web: stefanodoblejacv.licee.edu.ro
 Echipa de coordonare a activităţii de perfecţionare
Director, prof. SIMON AURORA
Director adj.: prof. DINU CRISTIANA VICTORIA
Coord.proiecte si programe educative, prof. CEUCĂ – DIACONESCU MONICA
Prof. GIURCA RAMONA AURELIA
Prof. IONICA MIHAELA
Prof. DINCĂ DANIELA
Prof. COJOCARU SORINA
Prof. BABALEAN AUREL
Prof. OANŢĂ CARMEN
Prof. PRUNDEANU LAVINIA ELENA
 Titlul: ” Avem un singur Pământ !”
 Tipul activităţii de perfecţionare : masa rotundă naţională
 Locaţia: COLEGIUL „ŞTEFAN ODOBLEJA “
STR.ELECTROPUTERE, NR.21, CRAIOVA / DOLJ
 Grupul-ţintă :
Cadre didactice din invatamantul preuniversitar
 Data: miercuri, 23 aprilie 2014 / ora 1500
I. ARGUMENT
Ziua Pământului simbolizează lupta împotriva poluării şi a problemelor climaterice. Ziua
Pământului se sărbatoreşte în fiecare an pe 22 aprilie şi are un rol foarte important în mediatizarea
problemelor de mediu de pe Terra.
Încă de la începuturile existenţei sale,omul s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de
toate darurile acesteia. Protejarea planetei ,,Pământ”, casa noastră a tuturor, este o problemă care
trebuie să ne preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece fenomenele de poluare nu cunosc distanţe
şi nu ţin seama de frontiere. Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a mediului poate declanşa o
criză ecologică având consecinţe grave. De aceea este necesară formarea conştiinţei şi conduitei
ecologice prin orice demers educativ, şcolar şi extraşcolar.
Această zi reprezintă şi pentru noi, cadrele didactice, o ocazie de a pune în discuţie
probleme de mediu din orizontul local , încercând să educăm si să mobilizăm elevii şi cetăţenii
pentru a proteja mediului înconjurător.
Elevii trebuie familiarizaţi cu problemele de mediu şi cu normele de ecologizare întrucât
vor deveni adulţii de mâine, responsabili de mediul în care vor trăi. Adulţii - părinţi, profesori,
voluntari - îi pot antrena în diverse acţiuni extracurriculare de educaţie ecologică, precum:
excursii, drumeţii, acţiuni practice de îngrijire a spaţiilor verzi din jurul şcolilor.
Scăderea fără precedent a suprafeţelor împădurite atât la nivel mondial cât şi la nivelul
local,creşterea gradului de agresivitate la nivelul mediului prin acţiunile umane multiple,
industrializare, deversare a deşeurilor, de mărire a suprafeţelor agricole, sunt motive serioase
pentru implementarea unor proiecte de protejare a „plămânilor Planetei” – pădurile.
Elevii nu sunt conştienţi de faptul că nu este suficient”să ştii” ci este necesar”să aplici”
ceea ce ştii, că trebuie să-şi schimbe mai întâi ei propriul comportament, apoi, dacă reuşesc, să-i
convingă pe cei apropiaţi lor (familie , colegi, prieteni, cunoştinţe) să facă acest lucru.
Plecând de la problemele mediului şi sănătăţii oamenilor din jur, proiectul îşi concentrează
atenţia pe aspecte ce se află în relaţie cu calitatea vieţii şi a mediului, în sensul responsabilităţii, a
spiritului de iniţiativă, autonomiei, colaborării, solidarităţii. Eleviii trebuie să devină prieteni ai
naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta înseamnă azi, mai mult ca oricând, s-o priveşti ca
un adevărat ecolog-cetăţean ce doreşte nu o natură strivită, cu gândul refacerii ei, ci conştient că
apără şi conservă una dintre bogăţiile cu care noi, românii ne mândrim.
II. OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL
 Schimbarea unor atitudini civic ecologice din starea de indiferenta sau de răutate fata de
mediul natural, intr-o stare prietenoasa, fata de acest suport al vieţii
III. OBIECTIVE SPECIFICE
 Cultivarea interesului copiilor faţă de protejarea mediului înconjurător şi necesitatea
adoptării unui comportament adecvat îmbunătăţirii relaţiei om- natură
 Stimularea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de
învăţământ în vederea derularii unor proiecte de mediu.
 Evidenţierea importantei elementelor naturale prin paralelism între mediul natural si
mediul geografic;
 Sensibilizarea elevilor si a comunitǎţii în vederea cunoaşterii şi a protejǎrii naturii la
nivel local şi judeţean
SECŢIUNI:
1. Bune practici - prezentarea unor proiecte derulate în şcoală, pe probleme de
ecologie;
2. Probleme ale med iului înconjurător din orizontul local.
RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. 2-4 pagini format A4; În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice,
corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri; Titlul lucrării (dimensiune 14, bold) va fi
aliniat pe centrul paginii, urmând ca numele autorului/autorilor, şcoala de provenienţă
(dimensiune 12, bold) să fie in partea dreaptă, sub titlu;
2. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusădezbaterii, să aibă originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea
şcolară, curriculară şi extracurriculară;
3. Materialul Power point, slide, filme, poze ( specificat pe material: titlul lucrării,
autorul/autorii şi şcoala de provenienţă)
4. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an);
5. In funcţie de complexitate, lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va
achita taxa de participare si va primi o mapă , care va conţine: adeverinţă, diplomă de
participare şi programul activităţii.
6. Lucrările, Protocolului de parteneriat (Anexa 1), completat şi ştampilat, fişa de înscriere
(Anexa 2) se vor trimite organizatorilor in format electronic până la 10.04.2014, pe
adresele de e-mail ale persoanelor de contact.
7. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute.
8. Inscrierea se va face on-line, pana la data de 10 aprilie 2014, la adresele de e-mail
ina_cojo@yahoo.com , guapamihaela@yahoo.com, aurel_babalean@yahoo.com.
CONDIŢII DE PARTICIPARE :
Fiecare participant va primi mapa activităţii: Diplomă de participare, programul activităţii
şi publicaţie în format electronic, cu ISSN care va conţine lucrările participanţilor. Pentru
cheltuielile de redactare şi tipărire, fiecare participant achită suma de 20 lei la orice sucursală
CECBank, în contul RO60CECEDJ1108RON1101806, titular Giurcă Ramona Aurelia.
EVALUARE :
Fiecare participant la activitate va primi o mapă care va conţine: adeverinţă, diplomă de
participare şi programul activităţii.
PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:
Prof. GIURCĂ RAMONA AURELIA, 0740494346, ramona.alexandra@yahoo.com,
Prof. IONICĂ MIHAELA, 0723663767, guapamihaela@yahoo.com
Prof. BABALEAN AUREL, 0788239593, aurel_babalean@yahoo.com
COLEGIUL „ŞT EFAN ODOBLEJA“ CRAIOVA
Director,
Prof. SIMON AURORA
ANEXA 1
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Acord de parteneriat pentru educaţie
Incheiat azi,
1. Părţile acordului:
Colegiul “Ştefan Odobleja”, strada Electroputere, nr.21, localitatea Craiova, judeţul Dolj,
reprezentat prin Director, prof. AURORA SIMON , în calitate de Aplicant
Şi
………………………………………………………………………………………………………
reprezentată prin Director, ..............................................................…….., în calitate de Partene r.
2.Obiectul contractului:
Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părţilor în vederea organizării ş i partic ipării la Masa
Rotundă la nive l Naţional " Avem un singur Pămâ nt", desfăşurată în data de 23 aprilie 2014 ;
3. Obligaţiile părţilor
a) Aplicantul Colegiul „Ştefan Odoble ja” Craiova, se obligă :
> Să informeze şcolile despre organizarea activitătii;
> Să respecte activităţile din program;
> Să informeze la timp partenerii despre orice modificări aduse regulamentului;
> Să distribuie diplome le de participare si mapa activităţii.
b) Partenerul............................................................................................................, se obligă:
> Să mediatizeze activitatea în şcoală;
> Să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţii;
> Să evite orice situaţie care să afecteze în mod negativ imaginea activităţii.
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi şi este valabil pe perioada
anului scolar 2013-2014.
Pre ze nta conve nţie, este înche iată as tăzi, ................................. 2014, în 2 exemplare.
Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova …………………………………………
Director,
Director,
Prof. Simon Aurora Mihaela …………………………………
Aplicant : COLEGIUL “STEFAN ODOBLEJA”
CRAIOVA
Str. Electroputere nr.21
Tel:
Nr……………din……………………………..
Partener : …………………………………………
Localitatea:
Adresa:
Tel:
Nr………….…din………………………………..
ANEXA 2
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Masă Rotundă Naţională
Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova
23 aprilie 2014
AUTOR 1 :
NUMELE ŞI PRENUMELE...................................................................
SPECIALIZAREA .........................................
UNITATEA ŞCOLARĂ...........................................................................
AUTOR 2 :
NUMELE ŞI PRENUMELE...................................................................
SPECIALIZAREA .........................................
UNITATEA ŞCOLARĂ...........................................................................
SECŢIUNEA 1 2
TITLUL LUCRĂRII :..............................................................................................
MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA
LUCRĂRII :
VIDEOPROIECTOR FLIPCHART PANOU PENTRU EXPUNERE POZE
Dovada achitării sumei de 20 lei (copie după foaia de vărsământ).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu