miercuri, 8 mai 2013

Concurs regional" Un singur Pamant"

Concursul se va desfasura in data de 11 mai 2013, la Scoala gimnaziala ""Nicolae Balcescu" Craiova,
 ora 10. Participa elevii din clasele V-VIII.
Elevii vor fi prezenti la ora 9,30.

                                                                        REGULAMENT
CONCURS REGIONAL DE  GEOGRAFIE 

„UN SINGUR PĂMÂNT”
Ediţia a V- a
2013
Motto:
„Pentru geograf, Pământul este ca o scenă pe care se desfăşoară imensa dramă a naturii”
George Vâlsan

  1. Prezentare generală
Concursul „UN SINGUR PĂMÂNT” se adresează elevilor din clasele V – VIII, cu aptitudini şi interese deosebite pentru protecţia mediului înconjurător.
Concursul „UN SINGUR PĂMÂNT” are drept scop dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului; stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului în vederea dezvoltării unui comportament pozitiv faţă de acesta.

  1. Secţiunile concursului
             Concursul va fi individual și are o singură secțiune:
            Probă teoretică de testare a cunoştinţelor asimilate la:                     
- Geografia generală, manual pentru clasa V-a:
                            - autori:  - Dorina Cheval, Constantin Furtună, Editura Teora
                                           - Daniela Strat, Constantin Furtună, Editura Teora
                                           - Jana Ionaşcu şi Dan Dumitru, Editura Didactică şi Pedagogică
 - Geografia Europei, manual pentru clasa VI-a:                                                         
                                  - autori:  - Octavian Mândruţ şi Silviu Neguţ, Editura Corint
                                             - Viorela Atanasiu, Ion Marin, Dan Dumitru, Editura Didactică şi             Pedagogică 
                                             - Daniela Strat şi Manuela Popescu, Editura Teora
- Geografia Continentelor Extraeuropene, manual pentru clasa VII-a: 
                                    - autori:  - Octavian Mândruţ,  Editura Corint
                                                   - Grigore Posea şi Iuliana Armaş, Editura All
                                                   - Silviu Neguţ şi Gabriela Apostol, Editura Humanitas
- Geografia României, manual pentru clasa VIII-a: 
                             - autori:   - Octavian Mândruţ,  Editura Corint
                                             - Grigore Posea, Editura All
                                             - Silviu Neguţ, Gabriela Apostol şi Mihai Ielenicz, Editura Humanitas

  1. Etapele concursului
a.                 Etapa judeţeană – 16 martie 2013 (locaţia: fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean partener, desemnează o şcoală organizatoare și o persoană de contact).
                          Bibliografia pentru această etapă este următoarea:
-          Clasa a V- a: Atmosfera; Hidrosfera;
-          Clasa a VI- a: Europa – Relieful; Clima; Hidrografia;
-          Clasa a VII- a: Asia şi Africa - Relieful; Clima; Hidrografia;
-          Clasa a VIII- a: România - Relieful; Clima; Hidrografia;
b.                 Etapa regională11 mai 2013 (locaţia: fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean partener, desemnează o şcoală organizatoare și o persoană de contact). 
                          Bibliografia pentru această etapă este următoarea:
-          Clasa a V- a: Atmosfera; Hidrosfera; Biosfera; Pedosfera;
-          Clasa a VI- a: Europa – Relieful; Clima; Hidrografia; Vegetaţie, faună, soluri;
-          Clasa a VII- a: Asia şi Africa - Relieful; Clima; Hidrografia; Vegetaţie, faună, soluri;
-          Clasa a VIII- a: România - Relieful; Clima; Hidrografia; Vegetaţie, faună, soluri;

  1. Elevii participanţi
Participă elevii din clasele de gimnaziu, astfel: din fiecare şcoală participantă se pot înscrie un număr maxim de patru elevi (câte un elev pentru fiecare an de studiu);
*** Dacă un profesor are ore în mai multe şcoli, numărul maxim de elevi înscrişi rămâne tot patru.
             Pentru etapa regională, se califică din cadrul fiecărui judeţ doar acei elevi care au obţinut, la etapa judeţeană, Premiul I.

  1. Perioada de înscriere
          a.    Pentru etapa judeţeană,  înscrierea se face între 18 – 22 februarie 2013, la şcoala organizatoare din fiecare judeţ (desemnată de fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean)

                Antet: Şcoala de provenienţă

Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului participant

Clasa
Numele şi prenumele profesorului îndrumător
(adresă de e-mail sau telef.)
1                                     
*** Tabelul va fi trimis prin e-mail la o adresă care va fi transmisă ulterior, (pentru fiecare județ, inspectorul de specialitate va  desemna o persoană de contact).

            După data de 22 februarie 2013, nu se mai admit înscrieri.
                       
  b.    Pentru etapa regională  înscrierile se fac  în perioada 22 – 27 aprilie 2013, la  şcoala  organizatoare din fiecare judeţ, prin e-mail (școală care va fi desemnată de fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean).

                Antet: Şcoala de provenienţă

Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului participant

Clasa
Numele şi prenumele profesorului îndrumător
(adresă de e-mail sau telef.)
1       
         După data de 27 aprilie 2013, nu se mai admit înscrieri.

 *** Atât la etapa judeţeană, cât şi la etapa regională:
-          Elevii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora 9,30
-          Concursul va începe la ora 10,00
-          Concursul va dura 90 minute (10,00 – 11,30)
-          Rezultatele se vor afişa în după-amiaza respectivă
-          Diplomele elevilor  vor fi ridicate de către profesorii îndrumători, în perioada 18 – 22  martie 2013 (pentru etapa judeţeană) şi respectiv 13 – 17 mai 2013 (pentru etapa regională)

     6.  Constituirea comisiilor
 a.  Constituirea comisiilor de organizare şi evaluare se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, incluzând profesori care nu au elevi/rude participanţi în concurs.
             b.      Comisia de concurs la etapa judeţeană / regională include:
Preşedinte: - Inspectorul şcolar general adjunct din judeţ
Vicepreşedinte: - Inspectorul şcolar de specialitate din judeţ
Membrii:  - doi profesori de geografie pentru fiecare an de studiu
                 - un profesor informatician
                             - secretar – un cadru didactic
7. Evaluarea
Evaluarea lucrărilor se realizează prin acordarea unui punctaj de maximum 100 puncte, din care 10 puncte din oficiu, atât la etapa judeţeană, cât şi la etapa națională.
* Se va întruni o comisie de specialitate care va elabora subiectele şi baremele de corectare şi notare.
* Se va întruni o comisie de evaluare alcătuită din cadre didactice de specialitate.
* La acest concurs nu se admit contestaţii. (conform art. 46 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare)
*  Etapa judeţeană / regională
 -  Fiecare elev participant va răspunde în scris la:  itemi cu alegere multiplă; şi/sau itemi  grupare /selecţie; şi/sau itemi de  tip pereche; şi/sau itemi  de tip adevărat/fals.   
 -   Pentru elaborarea subiectelor, atât la etapa județeană cât și la epata națională, se va constitui o comisie – desemnată de fiecare inspector de specialitate.
-    Subiectele se vor trimite de către coordonatorii parteneriatului prin e-mail în dimineața respectivă, atât la etapa județeană cât și la epata națională.
  1. Acordarea premiilor
a. La etapa judeţeană şi națională, se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, conformitate cu art 55 din Metodologia - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS 3035/2012..
b.  Toţi elevii participanţi la etapa judeţeană şi națională primesc diplomă de participare din partea fiecărui Inspectorat Școlar Județean.
 icipa elevii din clasele V-VIII.Proba scrisa va incepe la ora 10.Elevii vor fi prezenti la ora 9,30.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu